آموزش برونفکنی با تکنیک طناب

در ویدیوی زیر تکنیک بی خطر و ساده ای برای انجام برونفکنی به نام تکنیک طناب آموزش داده شده است:

 

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید