آیا خون همه انسان ها یکی است؟

همه ی افراد بشر در این امر با هم مشترک اند که خون همه شان از یک نوع پلاسما، یاخته و مواد شیمیایی ساخته شده است.

تنها فرقی که با هم دارند این است که نحوه ی قرارگیری و تناسب مواد شیمیایی در یاخته ها و پلاسمای خون هرکسی با دیگری متفاوت است.

برای خون چهار گروه عمده تعیین کرده اند که هر فردی به یکی از آنها تعلق دارد:

  1. گروه آ
  2. گروه ب
  3. گروه اُ
  4. گروه آ_ب

این گروه بندی برای مبنای بود یا نبود برخی مولکولهای پروتئینی در خون صورت گرفته است. وقتی که دو خون ناجور به هم در آمیزد، لخته می شود.

این رویداد بر اثر واکنشی است که موکولهای پروتئینی که در پلاسما و گویچه های قرمز وجود دارند، از خود بروز می دهند. به دلیل همین واکنش شیمیایی است که گفته اند: بسیار خطرناک است اگر به بدن کسی خون ناشناسی تزریق شود. البته اگر گویچه های قرمز را از درون خون برداریم و فقط پلاسمای خالی بماند، می توان آن را به بدن هر کسی، صرف نظر از گروه خاص خونش، تزریق کرد.

خون افراد متعلق به گروه اصلی و فرعی واحدی را می توان با هم مبادله کرد.

انسان شناسان که در تکامل اندام بشر مطالعه کرده اند، از گروه های خون به عنوان راهی برای تشخیص اینکه هر فردی متعلق به چه گروه انسانی است، استفاده می کنند.

بنابراین اگر چه خون انسان به گروه های اصلی و فرعی مختلفی تقسیم شده است، ولی در اساس، همه یکی هستند. بطور کلی، خون هر یک از اجناس حیوان ویژگی های خاص خود را دارد. مثلا همه ی گربه ها دارای یک نوع خون اند؛ سگ ها نیز همچنین. پس هرگز نمی توان میان اجناس مختلف حیوانات خون مبادله کرد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید