آیا نیروی جاذبه در کره ماه وجود دارد؟

نیروی جاذبه در هر یک از کرات آسمانی که در دستگاه آفرینش پراکنده اند وجود دارد. نیروی جاذبه بطور ساده عبارت از نیرو و کششی است که هر کره به کره دیگر در فضا وارد می آورد.

ولی نیروی جاذبه به دو چیز بستگی دارد: توده اشیاء و مواد کرات و فاصله آنها از یکدیگر. برای مثال، بین شما و کره زمین یک نیروی جاذبه وجود دارد، لکن کره زمین با مقایسه با شما چون بسیار بزرگتر است شما را بطرف خود می کشد.

نیروی این کشش عبارت از وزنی است که شما در کره زمین دارید، ولی اگر فاصله ای که شما از مرکز زمین دارید، دو برابر می بود (یا 4000 میل در هوا)، وزن شما فقط به یک، چهارم وزنی که در زمین داشتید کاهش می یافت.

ماه خود کره عظیمی است ولی با مقایسه با زمین تا حدودی کوچک تر است. وزن ماه تنها یک، هشتاد و یکم وزن زمین است و بنابراین نیروی جاذبه و کشش در سطح آن هم خیلی کمتر از زمین می باشد. در حقیقت، نیروی جاذبه ماه فقط یک ششم نیروی جاذبه زمین است.

بنابراین اگر شخصی در کره ماه باشد وزن او فقط یک ششم وزنی که در کره زمین دارد خواهد بود. اگر بتواند که در حال ایستاده در کره ماه پرش نماید خواهد توانست شش برابر سطح کره زمین بپرد! و اگر قادر باشد که توپی را پرتاب کند، شش برابر در سطح زمین پرتاب خواهد کرد زیرا کشش سطح کره ماه بسیار ضعیف است.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید