اندر کرانه ی اسرارآمیز – فلسفه تائو

آن چه که «بی کرانگی عظیم» است، تائو نام دارد. آن چه که «غایی عظیم» است، بدن نام دارد. در درون بدن، بدن دیگری است؛ این بدن، «ذهن آسمانی» است. وقتی «ذهن آسمانی» بی حرکت است و آرام، کارهای روح را متعادل نگاه می دارد. بنابراین آن چه که همه ی چیزها را هدایت می کند، خالی است و الهی. وقتی روح پاک و الهی است، «ده هزار چیز» عالم به تائو باز خواهند گشت؛ و وقتی روح به واسطه ی تجلی جهان گیج و سرگشته است، ما از مسیر طبیعی خود منحرف خواهیم شد. این بدان علت نیست که تائو خود را از بشریت دور کرده است، زیرا این بشریت است که خویش را از تائو جدا کرده است.

منبع: کتاب تائو جوهر زندگی اثر اوا ونگ

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید