دلیل کروی بودن ماه چیست؟

ماه به دلیل نیروی گرانش خود کروی شکل است. گرانش باعث می شود که جرم ماه به سمت مرکز آن جمع شود و در نتیجه شکلی کروی ایجاد شود. هرچه جرم یک جسم بیشتر باشد، گرانش آن نیز بیشتر خواهد بود. ماه دارای جرم کافی است که گرانش آن بر نیروی کشش سطحی آن غلبه کند و در نتیجه شکل کروی ایجاد شود.

علاوه بر گرانش، نیروی کشش سطحی نیز در شکل کروی ماه نقش دارد. نیروی کشش سطحی باعث می شود که سطوح یک جسم به صورت گرد جمع شوند. این نیرو در ماه به دلیل وجود مواد جامد در آن است. اگر ماه از موادی مانند گاز تشکیل شده بود، احتمالاً شکل کروی نداشت.

ماه به طور کامل کروی شکل نیست و کمی کشیده است. این کشیدگی به دلیل چرخش ماه به دور محور خود است. نیروی گریز از مرکز ناشی از چرخش ماه باعث می شود که جرم آن کمی به سمت قطب ها کشیده شود. با این حال، این کشیدگی بسیار کم است و ماه تقریباً کروی شکل است.

برخی از اجرام آسمانی مانند سیارات کوتوله، سیارک ها و دنباله دارها شکل کروی ندارند. این اجرام معمولاً کوچکتر از ماه هستند و جرم کافی برای غلبه بر نیروی کشش سطحی خود را ندارند. علاوه بر این، این اجرام ممکن است از موادی مانند گاز تشکیل شده باشند که نیروی کشش سطحی در آنها ضعیف است.

پاسخی بدهید