رؤیت در گوی بلورین

رؤیت در گوی بلورین که یکی از پدیده های بسیار جالب و اعجاب برانگیز در زندگی ساحران و آینده نگران زمان های گذشته محسوب می شد، در عصر ما در نزد علوم غریبه جذابیت و اعتبار تاریخی را از دست داده است. استفاده ی ناشیانه ی کولی ها از گوی بلورین برای فالگیری و برخی اغراق ها از جانب مدعیان عالم به علوم غیبی در این اعتبار مؤثر بوده است.

کسانی که در عصر ما در زمینه ی علوم روحی به تحقیق و تجربه می پردازند، با برخورداری از آگاهی از علوم متداول روز، خیره شدن به گوی بلورین را راهی به عالم غیب نمی دانند و مانند روان شناسان کلاسیک معتقدند از این طریق می توان به عمیق ترین سطوح ضمیر آدمی دسترسی پیدا کرد. بسیاری از محققان دوست دارند اعتبار و کارآیی های بیشتری را در این زمینه مطرح کنند. در هر حال، صفا و خلوصی که در این وسیله وجود دارد از سایر روش های آینده نگری بیشتر و دل انگیزتر است.

برعکس سایر روش های آینده نگری، مانند ستاره شناسی، تاروت و کف بینی که در تجزیه و تحلیل پدیده ها نیازمند آگاهی از بسیاری از مفاهیم، نمادها و فلسفه های خاص هستند، در کار با گوی بلورین نیازی به این مقدمات نیست و تنها به کمک یک گوی بلورین و حالت خاصی از ذهن می توان به این کار پرداخت.

شهود رؤیاگونه در گوی بلورین مانند خواب دیدن گاهی با وضوح و روشنی کامل صورت می گیرد و گاهی جنبه ی نمادین دارد. همان نمادهایی که در صفحات گذشته در ارتباط با رؤیا بیان کردیم، در تفسیر و توجیه انگاره های شهود رؤیاگونه در گوی بلورین هم صدق می کنند. مسائل و مضامینی که به صورت تصاویر در گوی مشاهده می شوند، می توانند به زمان های گذشته، حال یا آینده مربوط باشند.

با اینکه کار کردن با این وسیله خیلی دشوار نیست، افراد به خوبی نمی توانند از آن استفاده کنند. موفقیت در این زمینه مستلزم نگرش و حالت ذهنی خاصی است که نمی توان به خوبی ماهیت و نحوه ی پیدایش آن را به دیگران منتقل کرد. شاید بتوان گفت در این زمینه نوعی وانهادگی روحی لازم است که با آنچه در حالت خلسه یا ترانس حاصل می شود، متفاوت است. اگر در تاریکی شب تصاویر اوهام گونه ای را که بر زغال های رو به خاموشی ظاهر می شوند دیده باشید ـ در صورتی که جریان آزاد تفکر با آن همگام باشد ـ فرآیندی مشابه به حساب می آیند.

گوی بلورین به تنهایی قدرت روحی خاصی ندارد، بلکه تنها وسیله ای است برای تمرکز ضمیر گریزپا. حفره ی سیاهی که در درون آن دیده می شود و تصاویری که در آن پدید می آید، نشان دهنده ی ضمیر باطنی انسان است.

منبع: کتاب تقویت نیروهای روحی و روانی – ترجمه دکتر جمالیان

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید