رمز نویسی چیست؟

فرض کنیم که شما و دوستتان می خواهید روشی درست کنید که پیغام های سری را به یکدیگر برسانید. و ممکن است قرار بگذارید به جای بکار بردن حروف، اعداد را به کار ببرید. هر عددی نشان دهنده ی حرف معینی از حروف الفبا خواهد بود. بدین ترتیب شما صاحب رمزی خواهید شد. آیا می دانید که ژولیوس سزار ارقام را برای مخفی نگهداشتن پیغام هایش از نظر دشمنان به کار می برد؟

ولی امروزه، ارقام رمز بوسیله ی دولت و بازرگانان برای پیغام های مهم و رمزی هر دو به کار می رود.

عموما”، دو نوع ارقام رمز موجود است. یکی از آنها قرار دادن اعداد، حروف، یا علایم دیگر به جای هر حرف در پیغام می باشد. نوع دیگر با پس و پیش کردن حروف لغات و بهم ریختن ترتیب کلمات در پیغام می باشد. طرق بی شماری یافت می شود که در آن می شود این دو راه را به کار برد. اولین راه، روش ساده تری است که معمولا” پسران و دختران در رمزهای تفریحی در منزل آن را به کار می برند.

کلمه کد را معمولا” در مورد پیغام هایی بکار می برند و در ترجمه آنها لازم است هر دو طرف، یعنی فرستنده و گیرنده رمز به کتاب مخصوص رمز مراجعه کنند. برای کشف هر رمز کاشف یا کلید رمز مورد احتیاج می باشد. و معمولا” این کلیدها مشکل بدست می آید. برای کشف رمزها (پیغام های سری) روش مخصوصی وضع شده و آن را «کریپتو آنلیسیس» می خوانند.

کسی که در این رشته مطالعه کند باید نخست تشخیص دهد که در پیغام دهد که در پیغام های رمزی چه زبانی بکار برده می شود. بعلاوه باید تشخیص بدهد که پیام به صورت رمز عددی است یا رمز حرفی. گذشته از همه اینها باید جدول تکرار لغات را در هر زبان و بسیاری مسائل دیگر را بداند تا موفق به کشف پیام های رمز شود.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 6

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید