زبان لاتین چیست و چه تاریخچه ای دارد؟

امروزه عده معدودی از مردم هستند که زبان لاتین تحصیل می کنند یا اینکه با آن تکلم کرده یا حتی آنرا بخوانند و تقریبا” بیشتر دانشجویان هستند که با این زبان سر و کار دارند. بهمین علت اکنون ما لاتین را زبان مرده ای تصور می کنیم. لیکن زمانی زبان زنده ای بشمار می رفته است.

پس از اینکه در سال 753 قبل از میلاد، رم پایه گذاری شد، شهر کوچکی رو به توسعه یافت. در ناحیه محدود و کوچکی در اطراف این شهر، زبان عمومی مردم لاتین بود. این نام از روی نام لاتینی قبیله ای که در دره تیبر زندگی می کردند، به این زبان داده شد.

این زبان که در ابتدا بوسیله تمامی مردمی که در همسایگی رم زندگی می کردند تکلم می شد، زبانی بود سنگین و زمخت که به گوش خوش آیند نبود. بطوری که امروزه آثاری کم و بیش از این زبان باقی نمانده است.

تا آن تاریخ زبان لاتین ادبیاتی نداشت تا اینکه در سال 240 قبل از میلاد وقتی رم یونان را شکست داد، ادبیات یونانی نمونه و سر مشق خوبی برای رومی ها گردید.

مردم عادی که نمی توانستند بخوانند و بنویسند علاقه زیادی به تئاتر پیدا کردند و بدین ترتیب نویسندگان لاتین نمایشنامه هایی برای سر گرمی آنها بوجود آوردند. در آن زمان زبان لاتین از جهات زیادی پیشرفت کرده و بصورت نوشته با قواعد دستور زبان و هجایی درآمده بود و روش همگانی و ظریفی برای صحبت کردن شد. از این رو پایه و اساسی برای نویسندگان بعدی که زبان لاتین را به زبانی واقعا” زیبا و فصیح تبدیل کردند، نهاده شد.

در حالی که زبان ادبی لاتین پیشرفت می کرد، مردم همچنان با زبان لاتین عامیانه تکلم می کردند. زبان عامیانه با زبان نوشتاری کاملا” متفاوت بوده ، بیشتر مردم رم نمی توانستند زبان نوشته را بکار ببرند و تقریبا” زبان نوشته، زبان ادبی مردم تحصیل کرده بود. زبان لاتین عامیانه که زبان روزمره مردم بود، به آسانی فهمیده می شد ولی غالبا” از نظر دستور زبان صحیح نبود.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید