شناخت تائو در طبیعت

وقتی طبیعت «راه» تائو را دنبال می کند، فصول سال سر موعد خود می رسند و تمامی چیزهای زنده تغذیه می شوند و حیات نو می یابند. چون «کیهان درون» بدن از همان قوانینی پیروی می کند که طبیعت را اداره می کند، از این رو وقتی جسم مطابق با اصول و قوانین تائو عمل کند، حیات نو می یابد. برای یک شخص معمولی، «بخار زندگی» به منظور تولید مثل به کار می رود. لیکن برای یک تائوئیست چیره دست، «بخار زندگی» در درون ذخیره می شود تا برای تغذیه و تجدید حیات بدن به کار آید.

منبع: کتاب تائو جوهر زندگی اثر اوا ونگ

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید