طالع بینی و تاریخچه آن

به نظر عده ای از مردم، طالع بینی شکل اسرار آمیزی از پیشگویی است و ثبت آن به صورت زمانی تقریبا” غیرممکن است. مدت ها قبل از زمانی که در تاریخ ثبت شده، انسان ها برای یافتن پاسخ های خود به کهکشان ها، آسمان ها، ستاره ها و سیاره ها نگاه می کردند. تقریبا” در طول این مدت مردم باستان سعی کردند بین قرار گرفتن ستاره ها و سیاره ها و زمان تولد یک بچه ارتباط برقرار کنند و آن به عنوان طالع تولد مشهور شد.
به نظر می رسد آسیایی ها اولین افرادی بودند که ستاره شناسی را به عنوان نوعی علم، به جهان معرفی کردند. آنان در دقایق اولیه تولد کودک خود برای دیدن طالع فرزندشان نزد طالع بین و ستاره شناس می رفتند، تا ببینند چگونه باید او را راهنمایی کنند و حتی این که او از چه چیزهایی در زندگی باید بپرهیزد.
با گسترش مسیحیت، طالع بینی مجبور شد به فعالیت های زیرزمینی بپردازد؛ تنها به اتاق های فال قهوه (و یا اتاق های مخفی) در دنیای غرب محدود شد (در چین و ژاپن این گونه نیست امروزه طالع بینی در آنجا گسترش یافته و به نظر می آمد با هیچ یک از ادیان آن جا تناقضی ندارد).
به دلیل خاصیت محاسباتی که جدول تولد دارد ستاره شناسان براساس نوع سیاره ی ظاهر شده در زمان تولد یک فرد آن را فرموله کرده و آنها را به 12 خانه تقسیم کرده اند تا نه تنها شخصیت افراد را تشخیص دهند بلکه جدول را سال به سال توسعه دهند و متوجه شوند سیاره ها کجا ظاهر خواهند شد و چگونه بر زندگی افراد تأثیر می گذارند.
حالت های مختلف اجرا آسمانی هنگام تولد فرد بیانگر خصوصیت و ویژگی های آن فرد هستند. به عنوان مثال، اگر فردی در برج ثور به دنیا بیاید می گویند آن شخص مانند گاو نر لجباز می شود؛ اگر در برج میزان متولد شود مانند ترازو عادل خواهد شد؛ اگر در سنبله متولد شود مانند طبیعت پاک خواهد شد؛ اگر در قوس متولد شود مانند کمانگیر شجاع و خونگرم خواهد بود؛ تولد در برج اسد او را مانند شیر مغرور و باعظمت می کند؛ اگر در صورت فلکی جدی متولد شود ثابت قدم و مانند بز محکم خواهد شد؛ تولد در صور فلکی دلو حرکاتی انعطاف پذیر و هنرمندانه به او می دهد، اگر در صورت فلکی سرطان متولد شود فردی سختگیر و خانواده دوست خواهد بود؛ در صورت فلکی جوزا طبیعتی دوگانه خواهد داشت؛ مانند دوقلوها، اگر در صورت فلکی حمل متولد شود مانند قوچ آتشی و سرسخت خواهد شد؛ در صورت فلکی عقرب متولد شود مانند عقرب پر حرارت و تند خواهد بود با نیشی مرگبار و اگر در صورت حوت متولد شود مانند ماهی دارای شخصیتی عمیق، معنوی و درون گرا خواهدبود.

منبع: کتاب اسرار و عجایب جهان – تالیف: سیلویا براون

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید