فرافکنی کالبد اختری

با توجه به زمینه اعتقادی فوق، سطح اختری را می توان به عنوان منطقه ای که در آن تجربیات نهانی یا غیبی عالی به وقوع می پیوندد تعریف نمود. هنگامی که بر هر دلیلی کالبد اختری از تطابق خارج می شود، به سطح مربوط به بعدی دیگر وارد می گردد. تعداد کثیری از تجربیاتی که در آن سطح هنگام جدائی غیرآگاهانه و غیرعمدی رخ می دهند، تنها به صورتی مات و ناواضح به خاطر آورده می شوند و چنانچه به خاطر آورده شوند اهمیت آن ممکن است درک نگردد. به همین خاطر، انسان ها به دنبال وسیله ای گشته اند که از طریق آن، کالبد اختری جدا شده بتواند خاطره ی واضحی از مکان تکاپوی خود در سطح اختری را در هنگام بیداری به یاد بیاورد. به زبان علوم غیبی، عالم علوم نهانی از سطوح مختلف به وسیله مراسم خاصی که می توان آنها را به کسانی که مناسب برای دریافت تعلیمات هستند یاد داد، صعود می کند. اصل تعلیم در این تکنیک عبارتست از فرافکنی آگاهانه ی کالبد اختری در هنگام باقی ماندن کامل در حالت آگاهی نسبت به آنچه که بعدا” اتفاق می افتد. بنابراین شخص با آگاهی کامل به سطح اختری صعود می کند زیرا رابطه ی بین آگاهی طبیعی و آگاهی اختری قطع نمی شود.

روش های مختلفی برای فرافکنی کالبد اختری وجود دارد: یکی از روش ها به این صورت است که شخص دراز می کشد، چشمانش را می بندد و حالت آرامش را در خود به وجود می آورد. بعد با آرامش تمام تصور می کند که بر فراز انتهای تخت ایستاده است و به جسد دراز کشیده خود نگاه می کند. کلید این روش، تصویر سازی است، تصویر سازی باید تقویت شده و مدام تمرین شود و سپس آگاهی باید انتقال داده شود تا آنجا که واقعا” از بدن خارج شده و در محل آن بیننده فرضی قرار بگیرد. روش دشوارتر فکر کردن به رؤیایی از قبل در نظر گرفته شده پیش از خوابیدن است، یعنی درست پیش از به خواب رفتن،«قدم به عالم رؤیا بگذارید». روش دیگر این است که شما دراز می کشید و روی انگشت شست یکی از پاهای تان تمرکز می کنید، تا اینکه شست پا شروع به لرزش کند. آنگاه این احساس لرزش را به انگشتان دیگر پا و سپس به انگشتان پای دیگر منتقل می کنید. به آرامی لرزش را به قوزک زانوها، ران ها، معده، بازوها، گردن و سر می آورید تا اینکه تمام بدنتان ارتعاشی مانند صدای زنگ پیدا می کند. بعد ناگهان احساس می کنید که شناور شده اید. برای آنهایی که واقعا” تمایل به جدا شدن از بدن فیزیکی داشته باشند، فرافکنی دشوار نخواهد بود اما در اکثر موارد این عمل به ماهها و حتی سالها تمرین احتیاج دارد.

برگرداندن کالبد اختری به بدن در صورتی که شخص بعد از استراحت خوب شبانه، صبح زود از خواب بیدار شود آسان و لذتبخش است. چنانچه به دلیلی ناگهانی از خواب بیدار شوید تطابق به صورت آنی انجام خواهد گرفت. کالبد اختری می تواند با سرعتی برق آسا به بدن برگردد. اگر کالبد اختری با حالت شتاب به جسم فیزیکی برگردد در هنگام تطابق ضربه ای را احساس می کند که ممکن است باعث ضربان شدید قلب و احساس تشویش کوتاه مدت گردد. بنابراین در خیلی از نقاط جهان اعتقاد بر این است که شخص خوابیده را هرگز نباید ناگهان از خواب بیدار کرد زیرا اگر روح شخص قادر به بازگشت به موقع نباشد یا با شدت و فشار زیاد برگردد ممکن است موجب مرگ او گردد. دنیای اختری مکانی مملو از اقامتگاه های عظیم با مشخصات جغرافیایی شگفت آور و متنوع است. از میان این اقامتگاه های متعدد، مناطق اندکی با دشواری زیاد مشخص گردیده اند و این مناطق حوزه عمل مکتب های فکری مختلف علوم نهانی را تشکیل می دهند. اعمال مرموز اکثر گروههای پنهانی، چه غربی و چه شرقی، بر اساس آگاهی از این سطوح درونی پایه گذاری شده است و هر مکتب «جغرافیای» سطوح خاصی را تعلیم می دهد که همراه با توصیفی از ساکنان، مشخصات و زبانی است که در آنجا بدان گفتگو می شود. انسان نمی تواند به طور اتفاقی از میان این سطوح عبور کند. قوانین غیر قابل انعطافی باید رعایت گردد و هر سطح اعمال مخصوص به خود را دارد.

هنگامی که طالب هواخواهی وارد یکی از این مکتب ها می شود مراسم مربوط به رتبه اش را همراه دعاهای مخصوص، اسامی فرشته های نگهبان، رنگها، عودها، بخورات و دیگر نشانه هایی که متعلق به آن سطح می باشد، به او یاد می دهند. در مورد کینه جویی شیاطینی که در آستانه هر سطح شرارت می کنند به او اخطار می شود و او را به سلاح اوراد محافظت کننده و مراسم از بین برنده یا فراموش سازنده که در صورت لزوم باید از آنها استفاده کند، مجهز می سازند. نوع ورود بستگی به مرحله ی پیشرفت طالب و نوع تعلیم نهانی دارد که در آن مکتب به او آموخته می شود. بعضی از گروههای پنهانی از مظاهر و نمادهای مذهبی استفاده می کنند و پیشرفت طالب را با رفتار اخلاقی او ربط می دهند تا در اعمال آنها هیچگونه انحرافی از آئین اجتماعی و مذهبی وجود نداشته باشد اما از طرف دیگر، مکتب های «جادوهای سیاه» به مواد مخدر و مراسم انحرافی جنسی پناه برده و با قید سوگند، بیزاری و دشمنی خود را با مذهب اعلام می کنند.

اشاره به کالبد اختری، به صورت پراکنده در نوشته های کهن پیدا می شود. گفته می شود آئینی که در «کتاب مردگان» مصر باستان توصیف شده است آئینی برای کمک به روح شخص مرده در جهت خلاصی از شر خطراتی است که روح ممکن است در جهان بعدی با آنها مواجه گردد. با وجود اینکه در کتاب مزبور اعلام شده که این مراحل برای ارواح مردگان در نظر گرفته شده است ولی خیلی از دانشمندان علوم غیبی آنها را مراسمی نه برای ارواح مردگان بلکه برای مبتدیانی که در سطوح جهانی دیگر پیش می روند می دانند.

منبع: کتاب سفر به ماوراء – تالیف: ریچارد کاوندیش – جی بی راین

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید