ماجرای 5 دختر و 4 جفت پا چه بود!؟

تصویری در شبکه های مجازی پخش شده که 5 دختر نشسته اند اما فقط 4 جفت پا وجود دارد! آیا یکی از آنها پا ندارد؟ یا با فتوشاپ پایش را حذف کرده اند؟

خیر، زاویه عکاسی به شکلی است که پاهای نفر دوم، پشت پاهای نفر اول پنهان شده است و نفر سوم هم کمی پاهایش را به سمت چپ آورده است که باعث شده فکر کنیم پاهای نفر دوم است! به تصویر زیر خوب دقت کنید:

ماجرای 5 دختر و 4 جفت پا

پاسخی بدهید