مریخ نزدیک تره به زمین یا سیاره زهره؟

پاسخ به این سوال به موقعیت نسبی سیارات در مدارهای خود بستگی دارد. مدارهای سیارات منظومه شمسی بیضی شکل هستند و در نتیجه فاصله آنها از خورشید و یکدیگر در حال تغییر است.

در حالت کلی، مریخ نزدیک تر از زهره به زمین است. میانگین فاصله زمین از خورشید ۱۴۹ میلیون کیلومتر است، در حالی که میانگین فاصله زهره از خورشید ۱۰۰ میلیون کیلومتر است. میانگین فاصله مریخ از خورشید ۲۲۷ میلیون کیلومتر است.

با این حال، در برخی دوره های زمانی، زهره می تواند نزدیک تر از مریخ به زمین قرار گیرد. این امر زمانی اتفاق می افتد که زهره در نزدیکترین نقطه خود به خورشید باشد و مریخ در دورترین نقطه خود از خورشید باشد.

آخرین بار این اتفاق در سال ۲۰۲۲ رخ داد. در آن زمان، زهره به فاصله ۴۱ میلیون کیلومتری از زمین رسید، در حالی که مریخ به فاصله ۴۷ میلیون کیلومتری از زمین رسید.

در آینده نزدیک، مریخ دوباره نزدیک تر از زهره به زمین خواهد شد. این اتفاق در سال ۲۰۲۵ رخ خواهد داد. در آن زمان، مریخ به فاصله ۳۴ میلیون کیلومتری از زمین خواهد رسید، در حالی که زهره به فاصله ۴۲ میلیون کیلومتری از زمین خواهد رسید.

بنابراین، پاسخ کوتاه به سوال این است که مریخ معمولاً نزدیک تر از زهره به زمین است، اما در برخی دوره های زمانی، زهره می تواند نزدیک تر از مریخ به زمین قرار گیرد.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید