نزدیکترین ستارگان کدامها هستند؟

بعضی اوقات ما می توانیم چیزی را اندازه بگیریم و هنوز درک واقعی از آنچه که معنی و مفهوم اندازه گیری است، نداریم. برای مثال، هنگامیکه در مورد فواصل در دستگاه عظیم آفرینش صحبت می کنیم، ما قادریم که این فواصل را اندازه بگیریم ولی در حقیقت افکار و اندیشه های ما نمی توانند منظور آنها را برحسب معیارهای زندگی خودمان درک کنند.

برای اندازه گیری فاصله در فضای لایتناهی، واحد ویژه ای تعیین شده است که «سال نوری» نامیده می شود. یک سال نوری بطور ساده عبارت از فاصله ای است که شعاع نور در مدت یک سال سیر می کند. چون نور در هر ثانیه 186000 مایل یا 300000 کیلومتر طی می کند بنابراین در مدت یک سال فاصله ای در حدود شش بیلیون را طی خواهد کرد!

نزدیکترین ستاره به ما «پروکزیماسنتوری» است که 4 و یک، سوم سال نوری از ما فاصله دارد؛ یعنی فاصله ای بالغ بر 26 بیلیون میل! این ستاره را در نیم کره جنوبی می توان رؤیت کرد. نزدیکترین ستاره در نیم کره شمالی ستاره سیریوس است که فاصله اش هشت سال نوری است.

دورترین ستارگانی را که با چشم غیر مسلح می توانیم ببینیم، در حدود 8000000 سال نوری از ما دور هستند. وقتی که در داخل تلسکوپ های نیرومند نگاه می کنیم، ستارگانی را مشاهده می کنیم که هزار برابر دورتر هستند. با این چنین تلسکوپ هایی ستارگانی را که شش هزار تریلیون میل دورند، می توان رؤیت نمود. نور این ستارگان از هزار میلیون سال پیش بطرف کره زمین در حرکت بوده است!

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید