هرکول چه کسی بود؟

همه می دانند که هرکول قهرمان نیرومندی بود. ولی از نظر یونانیان قدیم او موجودی مافوق تصور بوده و او را بعنوان خدا پرستش می کردند. بطوری که در افسانه ها آمده است، هرکول پسر زئوس و شاهزاده خانم آلکمن بود.

«هرا» زن زئوس که از هرکول نفرت داشت، هنگامی که او بچه شیرخوار و هنوز در گهواره بود دو مار برای کشتن او فرستاد ولی کودک یعنی هرکول آنها را خفه کرد.

بعد که هرکول با مگار عروسی کرد ولی باز هم هرا باعث شد که او را در حال بیهوشی بازداشت کنند و او در مدت بازداشت زن و فرزندان خود را کشت.

برای جبران و تلافی این عمل وحشتناک، سروش معبد شهر دلفی فرمان داد که هرکول خود را برای خدمتگزاری در اختیار پادشاه اوریستئوس بگذارد تا تکالیف دوازده گانه شاق و طاقت فرسایی برای او تعیین کند. تکالیف دوازده گانه که انجام آنها را هرکول عهده دار گردید و مایه ی افسانه هرکول را تشکیل می دهد، به شرح زیر بود:

ابتدا شیر درنده ای را خفه کرد. سپس برای کشتن هیدرا که غولی نه سر بود اعزام گردید. هشت سر از نه سر غول، مردنی و فانی بودند و یکی غیر فانی. در هر نوبت که هرکول یکی از سرهای فانی را قطع می کرد، دو سر دیگر به جای آن می روئیدند. لکن بالاخره هرکول هیدرا را کشت.

سومین و چهارمین وظیفه سخت او کشتن گوزن نر شاخ طلایی و گراز وحشی بود. پنجمین کارش تمیز کردن آغل های 3000 گاو نر متعلق به پادشاه اوگاس بود. این آغل ها برای مدت 30 سال پاک و تمیز نشده بودند. هرکول مسیر دو رودخانه را بطرف این آغل ها برگردانیده و بدین ترتیب همه آنها را در یک روز پاک و تمیز نمود.

ششمین وظیفه سخت او کشتن پرندگان استیمفالوس و هفتمین تکلیفش گرفتن گاو نر کرتان بود. هشتمین تکلیف شاق نامبرده اسیر کردن اسب های دیو مدس بود که از گوشت انسان تغذیه می کردند. برای انجام نهمین وظیفه اش، کمربند هیپولیتا ملکه ی آمازون ها را گرفته و پس آورد.

برای انجام دهمین تکلیفش، گاو نر گریون را از جزیره ای غربی که در فاصله دور قرار داشت، پس آورد و در راه بازگشت، کوهی را از هم شکافت و تنگه ژیبر التار را ایجاد کرد. یازدهمین وظیفه اش بدست آوردن سه سیب طلایی از هسپریدس بود. بالاخره دوازدهمین تکلیف او آوردن سگ نگهبان سربروس برای اوریستئوس بود.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

پاسخی بدهید