چگونه استخوان شکسته جوش می خورد؟

استخوان جسمی بسیار سفت و سخت است. اگر از درجه ی استحکام آن آگاهی داشته باشید شاید تعجب کنید که چرا باید روزی بر اثر یک حادثه ی معمولی بشکند!

استخوان سی بار بیشتر از یک آجر ساختمانی، توان حمل بار دارد. از همه نیرومندتر استخوان قلم پاست که می تواند وزنی برابر 1700 کیلو را تحمل کند!

با این همه می دانیم که گاهی استخوان می شکند، و این بر اثر ضربه ی شدیدی است که بر آن وارد می آید.

هر نوع شکستگی استخوان نام ویژه ای دارد:

_ ترکخوردگی استخوان

_ شکستگی ساده

_ خرد شدگی

شکستگی توأم

اگر استخوان فقط ترک بردارد، در ساقه ی آن از یک سو شکافی ایجاد می شود و در سوی دیگرش اندکی انحنا می نشیند. این را ترکخوردگی استخوان می نامند.

اما اگر استخوان طوری بشکند که تکه ای از آن بکلی از هر دو طرف از ساقه جدا شود، آن را خردشدگی می گویند.

در صورتی که سر استخوان بشکند و سپس در عضله یا پوست فرو رود، آن را شکستگی توأم می خوانند؛ یعنی شکستگی توأم با فرورفتگی استخوان در عضله یا پوست.

تعمیر استخوان شکسته، به چسباندن یک چینی شکسته می ماند. پس باید کوشید تا قطعات شکسته هر چه بهتر و بیشتر به همدیگر وصل شوند. البته در اینجا پزشک مانند چینی بندزن به استخوان ها چسب نمی مالد؛ این کار وظیفه ی «یاخته های بافت پیوندی» است که در همان استخوان شکسته، به وفور وجود دارند.

بافت استخوانی، توان خیره کننده ای در ترمیم خویشتن دارد. وقتی شکستگی در استخوان روی می دهد، استخوان و بافت های نرمی که دوروبر محل شکستگی قرار دارند، مجروح یا پاره و متلاشی می شوند. حتی برخی از این بافت های آسیب دیده بکلی نابود می گردند.

در ناحیه ای که شکستگی رخ داده است، یعنی سر استخوان و بافت های نرم مجاورش، همه با لخته هایی از خون و لنف بسته بندی می شوند.

هنوز چند ساعتی از شکستگی نمی گذرد که ناگهان یاخته های تازه ی بافت پیوندی در میان لخته های خون، شروع به خودنمایی می کنند. این نخستین گام برای ترمیم شکستگی است.

تعداد یاخته های جوان بسرعت رو به افزایش می نهد، و همه پر از کلسیم هستند.

در مدت 72 تا 96 ساعت پس از شکستگی، توده ی این قبیل یاخته ها چنان بافتی را پدید می آورند که مانند چسب، سر استخوان های شکسته را به هم وصل می کنند. در این بافت تازه باز هم کلسیم بیشتری ذخیره می شود تا به کمک آن استخوان محکمی شکل بگیرد.

بدین ترتیب با گذشت چند ماه از رویداد شکستگی، چیزی مانند استخوان طبیعی پیشین درست در همان محل شکستگی، درست می شود.

حتما” دیده اید که گاهی اندام شکسته را گچ می گیرند. این کار برای آن است که اندام آسیب دیده برای مدتی در قالب گچ بدون حرکت باقی بماند تا مبادا استخوان های شکسته جابجا شوند. در این صورت، استخوان ها درست در سر جای اصلی خود به هم جوش خواهند خورد.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 5

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید