کابینه دولت چیست؟

وقتی که مسئله ای مهم در مجلس عوام مطرح می شود، توجه همه به گروهی که نیمکت های جلو را در طرف راست رئیس مجلس اشغال کرده اند جلب می گردد. زیرا این افراد به عنوان لیدرهای گروه اکثریت در مجلس عوام، سیاست و خط مشی دولت را پیشنهاد می کنند.

کابینه عبارت از عاملی است که هیئت قانون گذاری «مقننه» را با هیئت اجرایی مرتبط می سازد.

بطور خلاصه، کابینه یا هیئت وزیران از نخست وزیر و گروهی از وزیران ارشد که مسئولیت های مشترک از نظر اقدامات و پیشنهاد های دولت دارند تشکیل شده است. در حقیقت کابینه کمیته هدایت کننده دولت محسوب می شود. بر طبق قانون سال 1937 انگلستان، کابینه باید از هفده نفر وزیر تشکیل گردد و از این هفده نفر، پانزده نفر باید عضو مجلس عوام باشند. اگرچه این رقم غالبا” متغیر است ولی اصولا” بلا تغییر باقی می ماند.

بر اساس نظام و سیستم جدید دولت، وظیفه نخست وزیر و هیئت دولت است که مردم را راهنمایی و رهبری کند و نقش ملکه در دولت اسمی و تشریفاتی است و وی بدون تصویب هیئت وزیران اقدامات چندانی به عمل نمی آورد.

سیستم حکومت داری انگلستان که دارای یک هیئت دولت می باشد، بوسیله کانادا، استرالیا و نیوزلند پذیرفته شده و خیلی از کشورهای اروپایی هم آنرا قبول کرده اند. در ایالات متحده آمریکا، دوازده وزارتخانه در بخش اجرایی دولت وجود دارد. هر وزارتخانه را وزیر که از طرف رئیس جمهوری تعیین می گردد و به تصویب سنا می رسد، اداره می کند.

اصولا” وزرا در مقابل رئیس جمهوری مسئولیت دارند و نامبرده می تواند در صورت تمایل و با تصویب مجلس سنا، آنها را منصوب یا معزول نماید. هیئت وزیران هر یک به عنوان مشاور در اموری که مربوط به وزارتخانه های آنها است با رئیس جمهوری مشورت می نمایند.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

پاسخی بدهید