کدوم سیاره منظومه شمسی گرم تره و کدوم سردتره؟

گرمترین سیاره منظومه شمسی زهره است. زهره با فاصله 0.72 واحد نجومی از خورشید، دومین سیاره منظومه شمسی از خورشید است. دمای سطح زهره به طور متوسط 462 درجه سانتیگراد (863 درجه فارنهایت) است. این دما به دلیل جو ضخیم و سمی زهره است که گرما را به دام می اندازد.

سردترین سیاره منظومه شمسی نپتون است. نپتون با فاصله 30.07 واحد نجومی از خورشید، دورترین سیاره منظومه شمسی از خورشید است. دمای سطح نپتون به طور متوسط -222 درجه سانتیگراد (-368 درجه فارنهایت) است. این دما به دلیل فاصله زیاد نپتون از خورشید است.

در اینجا دمای سطح سیارات منظومه شمسی آورده شده است:

سیاره فاصله از خورشید (واحد نجومی) دمای سطح (درجه سانتیگراد)
عطارد 0.38 167
زهره 0.72 462
زمین 1 15
مریخ 1.52 -63
مشتری 5.2 -110
زحل 9.54 -188
اورانوس 19.22 -214
نپتون 30.07 -222

البته دمای سطح سیارات فقط یک عامل تعیین کننده برای گرما یا سرمای آنها نیست. عوامل دیگری مانند جو، ترکیبات سطحی و وجود فعالیت های زمین شناختی نیز می توانند بر دمای یک سیاره تأثیر بگذارند.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید