کپک چیست؟

 چرا وقتی یک تکه نان مرطوب را چند روز در آشپزخانه منزلتان به حال خود می گذارید، از قشری سبز و خزه مانند پوشیده می شود؟ در این حالت ما می گوییم که نان کپک زده است، یعنی که کپک روی آن در حال رشد و نمو می باشد. این کپک از کجا آمده است؟

پاسخ این پرسش آن است که هاگهای کپک سبز و سیاه تقریبا” در همه جا در هوا پراکنده است و این هاگها باعث پیدایش کپک می گردند، به محض اینکه جای مناسبی از نظر تحصیل مواد غذایی برای آنها تأمین شود، در آنجا مستقر شده و تولید مثل خواهند نمود.

اگر با میکروسکوپ به رشته های تار مانند کپک نگاه کنید، خواهید دید که از رشته های بیرنگ و دراز متعددی که دارای دو نوع شاخک می باشند درست شده اند.

در انتهای یکی از دو شاخک اجسام کروی بسیار ریزی قرار گرفته که محتوی هاگ می باشند. شاخک دیگر که از شاخک اولی کوتاه تر است و در داخل نان نفوذ می کند، عاملی برای جذب غذا بوده و عمل ریشه را انجام می دهد کلیه کپک ها و زنگ گیاهان دارای این شاخکها می باشند که به آنها قارچ گفته می شود و طفیلی نباتات هستند.

مشهورترین کپک ها، کپک های سیاه و سبز می باشند که از روی رنگ هاگهای آنها نامگذاری شده اند و چون این هاگها در همه جای هوای اطراف ما شناورند، بنابراین وقتیکه مواد غذایی و میوه یا حتی تکه چرمی در مکانی گرم و مرطوب قرار داده شوند، هاگها فورا” آنها را مورد حمله قرار داده و بر روی آنها شروع به رشد و نمو می کنند.

کپک سبز که روی نان نمو می کند پنی سیلیوم گلوکوم نامیده می شود. نوعی کپک هم وجود دارد که خیلی شبیه کپک سبز بوده و در خاک نشو و نما می کند و پنی سیلیوم نوتاتوم خوانده می شود که از آن پنی سیلین بدست می آید.

منبع: کتاب به من بگو چرا – جلد 1

پاسخی بدهید