12 جمله تاکیدی مثبت و شفابخش

 1. من به آرزوها و انگیزه های خود اعتماد دارم، پذیرش آنها مرا سرزنده تر و غنی تر می سازد.
 2. هر روز از هر جهت منظم تر و مسلط تر می شوم.
 3. من هم اکنون ارتباطی را که به آن نیاز دارم، می یابم.
 4. آرامشی عمیق قلب مرا پر می سازد.
 5. تاریکترین بخش شب می گذرد و سپیده ی سحر فرا می رسد.
 6. گلسرخ معرفت در قلب من شکوفا می گردد.
 7. من حق دارم که از انگیزه های زندگی و احساسات واقعی خود پیروی کنم.
 8. من با کائنات موزون و هماهنگ هستم.
 9. من هدف خود را می شناسم و می دانم که در کدام جهت تلاش می کنم.
 10. با درک این حقیقت که چگونه خود را فریب می دهم، یا صدای درونم را انکار می کنم، به اصل خود پی می برم.
 11. آنچه در زندگی من اتفاق می افتد، ایمان، امید و عشق را در من گسترش می دهد.
 12. برای اجرای هر خدمت، انرژی لازم نیز بسویم می آید.

مطالب مشابه از ذهن آموز:
پاسخی بدهید