در حال مرور

روش تغییر باورهای منفی

دوره غیرحضوری غلبه بر باورهای منفی و تقویت باورهای مثبت

دوره غیرحضوری تغییر باور به شما کمک میکند باورهای منفی را از بین ببرید و باورهای مثبت جایگزین آنها کنید. بسیاری از باورهایی که سبب ترس یا عدم پیشرفت ما میشوند را می توانید شناسایی کنید و از بین ببرید. شما این توانایی را در طول این دوره…