مرور برچسب ها

آتش چگونه ماده ای است

آتش چیست؟

اسم علمی سوختن، احتراق می باشد. انواع مختلفی از احتراق وجود دارد، ولی در اغلب حالات، یک چیز خیلی ساده هم بایستی در بین باشد. اکسیژن هوا بایستی با موادی که می تواند بسوزد، ترکیب شود. این عکس العمل حرارت را تولید می کند. اگر این عمل به سرعت…