مرور برچسب ها

آدمخواری

آیا آدمخواری حقیقت دارد؟ آدمخواران چه هستند؟

بنظر ما آدم خواری یا خوردن گوشت انسان کار وحشتناکی است که حتی نمی توان درباره آن فکر کرد. با وجود این، این کار رسم و عادتی بوده که بین بعضی از مردم وجود داشته و ممکن است که هنوز هم در میان بعضی از طوایف بدوی وجود داشته باشد. اولین چیزی که…