مرور برچسب ها

آرتور شاه چه کسی بوده است

آیا آرتور شاه وجود داشته است؟

تقریبا" هرکس درباره داستان های آرتور شاه و شوالیه های میز گرد او چیزی شنیده یا خوانده است. البته تصور نمی رود که این داستانها حقیقت داشته باشند، زیرا افسانه هایی بیش نیستند. پس بر چه اساسی این افسانه ها روایت شده اند؟ اما، در حقیقت هیچکس…