مرور برچسب ها

آزمایش های تله پاتی

آگاهی برون حسی چیست؟

اینکه ما به رخدادهای جهان گرداگرد خود پی می بریم، چیزی است که از راه به کار گرفتن حواسمان فراهم می آید. یعنی از راه حواس است که می بینیم، می شنویم، می چشیم، و لمس می کنیم. با این همه، برخی از دانشمندان معتقدند که بشر از راهی جدا از حواس…