مرور برچسب ها

آزمایش های شیمی دبیرستان

معرفی آزمایش های شیمی

پس از آنکه وسایل کار و مواد مورد نیاز را تهیه کردید، آماده برای آزمایش های شیمیایی هستید. با انجام این آزمایش ها، شما در عمل با پاره ای از فعل و انفعالات شیمیایی آشنا می شوید. فعل و انفعالات شیمیایی تغییر و تأثیر این مواد است. آزمایش نخست:…