مرور برچسب ها

آشنایی با توربین بخار

توربین بخار چیست؟

در سالهای بعد، از ماشین بخار در حرکت سریع تر و ارزان تر انسانها و سایر وسایل استفاده شد این امر موجب گردید که دانشمندان به فکر استفاده از این نیرو برای به راه انداختن ژنراتورها، چرخ قطار و چرخ پازنی و اصولا" تمام ابزاری که بوسیله چرخش قادر…