مرور برچسب ها

آلومینیوم فلز است

آلومینیوم چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

آلومینیم فلزی است نقره ای رنگ، براق که فقط در حدود یک سوم آهن وزن دارد. از این فلز می توان سیم های خیلی ظریف و باریکی که از مو هم نازکتر باشد تهیه نمود، و یا آنرا بصورت ورقه هایی در آورد که به نازکی کاغذ باشد. شما حتما" تعجب خواهید کرد که…