مرور برچسب ها

آلیاژ برنج چگونه درست میشود

آلیاژ چیست؟

همیشه نمی‌‌توان اشیاء را همانگونه به حالت طبیعی خود، مورد استفاده قرار دهیم. بلکه گاهی مجبوریم که آنها را به گونه‌ای تغییر دهیم تا برایمان قابل استفاده گردیده، یا بهتر و بیشتر به کارمان آیند. این مطلب بویژه درباره‌ی فلزات بسیار مورد پیدا…