مرور برچسب ها

آمازون یعنی چی

زن های آمازون چه کسانی بودند؟

بشر افسانه های زیادی درباره غولها و دیوها و موجودات مافوق بشر دارد. افسانه مشهوری هم درباره نژاد عجیبی از زنان آمازون نقل می کنند. آمازونی ها نژادی از زنان جسور و جنجگو هستند. تصور می رفت که ابتدا آنها از کوههای قفقاز آمده و در آسیای صغیر…