مرور برچسب ها

آموزش باب پراکتور

تصویر ذهنی یک برنده ؛ اثر باب پراکتور

تصویر ذهنی یک برنده چگونه است؟ و چه تفاوتی با افراد بازنده دارد؟ وقتی رویا به اندازه کافی بزرگ باشد، حقایق مسیر رسیدن به رویا را سد نخواهند کرد. فرد برنده تصویری با‌شکوه از رویاها و آرمان‌هایش در ذهنش دارد. به همین خاطر اجازه نمیدهد حقایق…