مرور برچسب ها

آموزش برونفکنی

فرافکنی کالبد اختری

با توجه به زمینه اعتقادی فوق، سطح اختری را می توان به عنوان منطقه ای که در آن تجربیات نهانی یا غیبی عالی به وقوع می پیوندد تعریف نمود. هنگامی که بر هر دلیلی کالبد اختری از تطابق خارج می شود، به سطح مربوط به بعدی دیگر وارد می گردد. تعداد…

تجربه خروج روح از بدن

مواردی که در آن، روح افراد از کالبد فیزیکی خارج شده و به خود از نقطه ای مناسب بیرون جسم خویش، نگاه می کند. به نظر می آید این حالت مخصوصا" در مواقعی رخ می دهد که شخص در حال استرس باشد _ مثلا" هنگامی که شخص با اتومبیل تصادف کرده باشد _ اما با…

آموزش سریع برونفکنی

برونفکنی یا پرواز روح تجربه ای بوده که از زمان های خیلی دور، برای برخی افراد رخ میداده است. در این تجربه شما احساس میکنید که جدا از بدن هستید و ممکنه بدن خودتون رو جدا از خودتون ببینید. اولین تجربه برونفکنی من مربوط به حدودا ۱۰ سال پیش…