مرور برچسب ها

آموزش تردستی علمی

آموزش شعبده بازی جادوی الکتریسیته ساکن

وسایل لازم برای اجرای شعبده الکتریسیته ساکن: سکه، شانه، تمبر پستی، لیوان تردستی شماره 34 : در اینجا می خواهیم کاری را که غیرممکن به نظر می رسد انجام دهیم. من این تردستی را در یک کنفرانس علمی انجام دادم و مورد تشویق حضار قرار گرفتم. سکه ای…