مرور برچسب ها

آموزش تعبیر خوواب

افتادن دندان در خواب به چه معناست؟

افتادن دندان در خواب یکی از خواب‌های رایج بین مردم است. این خواب طبق گفته معبران قدیمی تعبیر خوبی ندارد و نشونه خوبی نیست. ابن سیرین معتقد بود اگر دندان‌های شما کنده شوند و بیافتند، یعنی به نزدیکان یا آشنایان شما آسیبی میرسد. دانیال…