مرور برچسب ها

آموزش تلقین به خود

راهنمای ساخت جملات تلقینی مثبت | اصول تلقین

راهنمای ساخت جملات تلقینی و شامل : تلقینات صحیح و مثبت برای هر موضوع تلقین مثبت چیست؟ تلقین منفی چیست؟ تلقین مثبت یعنی تلقین باید تاثیر مثبت روی ذهن شما بگذارد. به نظر ساده است اما درواقع اینطور نیست چون همه کلمات روی ذهن تاثیر…