مرور برچسب ها

آموزش سخنرانی و فن بیان

آموزش سخنرانی به مناسبت بازگشایی

تنها شخصیت های ممتاز و برجسته عهده دار سخنوری در مراسم بازگشایی نیستند؛ افراد دیگری به ویژه مسئولین محلی (شهردار، معاون شهردار و مشاورین شهرداری) موظفند در جواب نطق های رسمی صحبت و گاهی خود نیز، نطق کاملی را ایراد کنند. درباره ی هر موضوعی…