مرور برچسب ها

آموزش فلسفه

برهان علیت به زبان ساده

برهان علیت، که به نام‌های برهان علت اول، برهان سببیت و برهان کیهان‌شناختی نیز شناخته می‌شود، یکی از راه‌های اثبات وجود خدا است. این برهان بر اساس این ایده است که هر چیزی در جهان "معلول" چیزی دیگر است و به "علت"ی نیاز دارد تا وجود داشته…

معنی دیبانک کردن در فلسفه و مباحثه

دیبانک کردن در فلسفه و مباحثه به معنای از بین بردن پایه و اساس یا استدلال یک حجت یا موضع است. به عبارت دیگر، دیبانک کردن به معنای نشان دادن نادرستی یا ضعف استدلال طرف مقابل به گونه‌ای است که دیگر قابل دفاع نباشد. روش‌های دیبانک کردن:…

معنی رول اوت کردن rule out در مباحث فلسفی

رول اوت کردن در مباحث فلسفی یعنی "غیرممکن بودن چیزی را نشان دادن." یعنی وقتی شخصی ادعایی میکند، باید همه حالات ممکن به جز یکی را نشان بدهد که شدنی نیستند تا بتوان نتیجه گرفت آن یک حالت، ممکن است. مثلا میگویید همسایه، لاستیک ماشین تان را…