مرور برچسب ها

آموزش مدیتیشن

مدی تیشن

اعمال قلمرو فیزیکی را تنها از طریق کاربرد لغات می توان توصیف کرد، ولی کلمات براستی نمی توانند چگونگی مدی تیشن را توصیف و تبیین نمایند. مدی تیشن واقعی، چنان که می فهمیم، عبارت از بودن کامل در زمان حال است، بودن در ورای گذشته و آینده. آیا…