مرور برچسب ها

آموزش های پل ژاگو

دامنه وسعت زبان

برخی از کتابها، اگر بدرستی انتخاب شوند، شما را با ظرایف بی شمار زبان آشنا می کنند. برای مثال شما می توانید مفهوم دقت را از کتابهای علمی و رمان هایی دریابید که به شرح جزئیات می پردازند. نزد شاعران، شما به دنیای خیال و استعاره راه می یابید.…