مرور برچسب ها

آموزش گفتار

چگونه در حضور جمع قدرتمندانه سخنرانی کنیم؟

اجبار صحبت کردن در برابر جمع های کم و بیش کثیر فقط برای افراد باتجربه پیش نمی آید. هر کسی ممکن است، حتی صرفا" به عنوان شاهد، به دادگاه احضار شود و این یکی از هزاران وضعیتی است که در آن مزیت آرامش، ایجاز و روشنی بیان به نیکی آشکار می شود. در…

چگونه در بحث و مجادله مقاوم و مسلط باشیم؟

برخورداری از شهامت، صراحت و دقت در جهت حفظ مواضع و نقطه نظرها در مشاجره ها و مباحثه های اجتناب ناپذیر، بی آنکه اجازه دهیم تسلیم یا مشوش شویم، چاشنی زندگی روزمره ماست. خوانندگان کتابهایم می دانند که یکی از معیارهای راستین من برای سلامت ذهن،…