مرور برچسب ها

آموزش گیاه شناسی

گیاه شناسی چیست؟

چون در زمان های گذشته درباره ی زندگی نباتات اساسا" از نظر مواد غذایی مطالعه و بررسی می کردند، بنابراین دانش گیاه شناسی شناخته شده و مورد توجه قرار گرفت. اولین مردمی که در مطالعه و بررسی علم گیاه شناسی تخصص پیدا کردند همان جادوگران قدیمی و…