مرور برچسب ها

آموزش یافتن جفت روحی

در جست و جوی عشق از کتاب سیلویا براون

قبل از اینکه در این مورد صحبت کنم، می خواهم با ارائه چند تذکر رفع مسئولیت کنم. اکثر اوقات، ما به دنبال «نیمه ی دیگرمان» می گردیم در حالی که نمی دانیم به جای اینکه منتظر کسی باشیم تا ما را کامل کند، باید خود در راه تکامل خویش تلاش کنیم. اگر…