مرور برچسب ها

آگاهی جمعی

آگاهی جمعی چیست؟ | قسمتی از کتاب وین دایر

متن زیر قسمتی از کتاب عظمت خود را دریابید درباره آگاهی جمعی است. آگاهی جمعی یک نظریه است و هنوز تمام و کمال به صورت قطعی پذیرفته نشده است. بدن انسان از قوانینی اطاعت میکند که هنوز بسیاری از آنها بر ما مجهول و در زیر نقاب الهام و پیچیدگی…