مرور برچسب ها

آیا انسان دوباره در این جهان زندگی میکند

مشکلات علمی تناسخ

ما در این مطلب از نظر علمی تناسخ را بررسی میکنیم. البته تفاسیر مختلفی از تناسخ شده. ما در اینجا فقط این نوع تفسیر که انسان بعد از مرگ دوباره در کالبد جدید در این دنیا زندگی خواهد کرد را می خواهیم از نظر علمی بررسی کنیم. برخی بر این باورند…