مرور برچسب ها

آیا بیماری سل درمان دارد ؟

بیماری سل چیست؟

تی _ بی مخفف واژه ی «تُوبِر کُولُز» است، یعنی سل. سل یک بیماری عفونی است که بر اثر جرثومه ای به نام «باسیل تُوبِر کول» _ یعنی باسیل سل _ پدید می آید. از آنجا که این باسیل را دانشمندی به نام «کخ» کشف کرده است، آن را باسیل کخ نیز نامیده اند.…