مرور برچسب ها

آیا تناسخ وجود دارد

تولد دوباره یا تناسخ چیست؟

وقتی به خواب می روید و خواب می بینید، شما در خواب کارهایی را انجام می دهید. ولی در عین حال، بدن شما در تختخواب راحت غنوده است! آن کس یا چیز که همه ی آن کارها را در رؤیای شما انجام می دهد چیست؟ انسان اولیه، رؤیا را اینطور که ما می دانیم نمی…