مرور برچسب ها

آیا جبر است یا اختیار

چه فیلسوفانی درمورد جبر و اختیار صحبت کرده اند؟

مسئله جبر و اختیار یکی از مهم‌ترین مسائل فلسفی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی فیلسوفان بوده است. این مسئله به این موضوع می‌پردازد که آیا اعمال ما تحت کنترل اراده آزاد ماست یا اینکه توسط عوامل دیگری، مانند قوانین طبیعت یا اراده الهی،…