مرور برچسب ها

آیا زمین کروی است

دو زمین تخت گرا ثابت کردند زمین کروی است!

در این ویدیو میبینید که دو زمین تخت گرا با انجام یک آزمایش علمی متوجه میشوند که زمین کروی است. این آزمایش، امکانات خاصی نمیخواهد و شما هم میتوانید با دوستانتان انجامش بدهید. همانطور که چند سال پیش گفتم، نیازی به هیچ سازمان فضایی…