مرور برچسب ها

آیا قاره ها وصل بوده اند

آیا قاره ها بهم متصل بوده اند؟

در این مطلب از کتاب: به من بگو چرا؟ جلد چهارم، در مورد اینکه آیا قاره ها بهم متصل بوده اند، نوشته ایم. ابتدا نگاهی به نقشه دنیا انداخته و سپس دو قاره امریکای جنوبی و افریقا را عمیق تر نگاه کنید. آیا متوجه میشوید که چگونه امریکای جنوبی به…