مرور برچسب ها

آیا ماشین زمان ساخته شده است

آیا ساخت ماشین زمان و سفر در زمان ممکن است؟

ماشین زمان یعنی وسیله‌ای که با آن بتوانید در زمان سفر کنید. این کار ممکن است به صورت مصنوعی با یک وسیله قدرتمند انجام شود و ممکن است به صورت طبیعی مانند سیاه‌چاله و کرم‌چاله انجام شود. هنوز بشر درک کاملی از ماهیت زمان ندارد و آخرین